مهارتهای فرزند پروری#

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️


   آموزش سبكهاي فرزند پروري 


☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️


☀️نخستين فرياد يك نوزاد در همه جاي دنيا،يكسان بوده و همچنين حامل پيامي يكسان است:


👶🏻من يك شخصيت هستم 

👶🏻من به شما تعلق دارم

👶🏻من عضوي از خانواده هستم 

👶🏻مرا انچنان كه هستم دريابيد

👶🏻مرا انچنان كه هستم بپذيريد

👶🏻من ايينه تمام قدتربيت شماهستم


از اين رو خانواده اولين مدرسه فرزندان مي باشند.با توجه به شرايط عصر حاضر نيازمند تربيت و پرورش فرزنداني توانمند، حرفه اي و مقتدر هستيم تا با كسب مهارت هاي لازم، نحوه زندگي و شيوه خوب زيستن و باهم زيستن و رويارويي با مسايل و مشكلات زندگي را فراگرفته و توان مقابله با امواج متلاطم آسيب هاي متفاوت راداشته باشند.

پس قبل از هراموزش و نكته اي به بررسي والدين ميپردازيم:


🌟 شما جز كدام دسته از والدين هستيد؟

الف)والدين پركار👩🏼‍💻👨🏻‍💻

ب)والدين اردوگاهي( مستبد)💂🏻‍♀️💂🏿

ج)والدين بي تفاوت(مسامحه كار)🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♀️

د)والدين گسسته( پريشان)🤦‍♀️🤦‍♂️

ه)والدين منطقي( مقتدر)🙋🙋🏼‍♂️

@drarzaghi


✨الف)والدين پركار:

نيم نگاهي به ساختار خانواده هاي پركار حكايت ازوجود والديني دارد كه بعلت پيشي گرفتن ناهنجاري هاي اقتصادي و كاهش پرداختن والدين به مسايل فرهنگي و آموزشي خانواده، بين تعهد به كار و تعهد به فرزندان همواره تعارض وجود دارد.


خصوصيات خانواده هاي پر كار:

🔶فضاي خانه تبديل به پانسيون و محل نگهداري فرزندان گرديده و همواره والدين براي تامين غذا، پوشاك و... فرزندان در تلاش هستند.آنان تصور ميكنندپول ، راحتي به همراه مي اورد غافل از انكه معلوم نيست خوشبختي را براي فرزندان بدنبال داشته باشد. آنان آرامش زندگي رابراي فراهم ساختن وسايل آسايش زندگي فدا ميكنند.🏦💸💰💳


🔸در اين گونه خانواده ها ،والدين تمام خستگي و مشقت ناشي از كار روزانه را همچون كوله باري سنگين با خود به منزل مياورند. به رغم انكه در عصر ارتباطات به سر ميبريم ولي والدين خانواده هاي پركاردر شبانه روز، فرصتي براي ايجاد برقراري ارتباط مناسب و موثر با فرزندان خود نداشته و بدين ترتيب در فرزندان محروميت عاطفي ونتايج زيانبار آن شكل ميگيرد.❄️🍀❄️---🍂


🔶اعتماد اينگونه والدين به مدرسه و جامعه بصورت افراطي ميشود، لذا بخش زيادي از مسوليت تربيت فرزندان رابه اين دو مرجع واگذار ميكنند.بطوري كه كم كم نقش و اقتدار والدين كاهش يافته و توان تاثير گذاري روي فرزندان راندارند.

به عبارت بهتر، پيوند احساسي بين والدين و تعادل كاهش مي يابد.اين روند در درازمدت سبب خواهد شد كه احساس خودباوري و تعادل رواني در فرزندان تنزل نموده و به تدريج فرزندان اين خلا عاطفي رااز طريق جايگزين كردن ارتباط با دوستان خود اغاز ميكنند، كه ممكن است در درازمدت سبب مشكلات و مسايلي براي انها شود.😱😨😵😔


🔸والدين پركار،انقدر مشغول امور خود هستند كه فرزندان احساس ميكنند والدين،آنان را فراموش كرده اند.براين اساس فرزندان شان با مشكلات و مسايل روحي و رواني مزمن و اشكار نظير بي حوصله گي،انزواطلبي، بي دقتي در درس ها،عدم برقراري ارتباط صميمي و...مواجه ميشوند.😏😒😞😔😶


🔶در اين خانواده ها در برخي موارد، والدين انقدر به درس خواندن فرزندان فشار مي آورند، براي تربيت فرزندان و توجه به صفات اخلاقي و معنويت آنان دغدغه و نگراني ندارند.

@drarzaghi


🔸در برخي موارد انها حتي كارهاي خود از قبيل؛ كارتابل هاي اداري يا دفاتر حساب مالي و..به منزل اورده و به نوعي غرق در انجام كار ميشوند.اگرچه اين موضوع شايد از لحاظ اجتماعي قابل پذيرش باشدولي در روحيه فرزندان اثرات سويي بدنبال داشته و انان احساس ميكنند كه براي پدر ومادر بي ارزش هستند، چراكه بطور مستمر وقتي را براي فرزندان به منظور آموختن

و اموزش نيكي ها و بدي هاصرف نميكنند.

براين اساس پدرمادرها از روياهايي كه در سر فرزندان وجوددارد بي خبر مي مانند.👩🏼‍🚀👨🏼‍🔧👩🏼‍🔬👮🏻🤔


🔶اين دسته پدر و مادرها بعلت مشغله بيش از حد ، نظارت و كنترل روي فرزندان نداشته و اينگونه احتمال گرايش فرزندان به جرگه هاي آسيبهاي اجتماعي فراهم خواهد شد.  

  💥🔥🌪


✅ نتيجه گيري:

↩️ محصول خانواده هاي پركار: فرزندان بي حوصله، انزوا طلب، ناتواني در برقراري ارتباطات صميمانه از سوي والدين با فرزندان ميتوانند منجر به صدمات عاطفي و پناه بردن هاي عاطفي جبران ناپذير شود.


برگرفته از كتاب" اموزش سبكهاي فرزند پروري "گرداوري:حميد صرامي.


     

@drakraminejad             ادامه دارد... 

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

/ 0 نظر / 1535 بازدید